• จำหน่าย "หน้ากากชนิดผ้า"

สมาคมที่ส่งเสริม, พัฒนา, ต่อยอด การวิจัยโรคเขตร้อน

ข่าวและกิจกรรม ล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด

Vol 41 No.1, No.2

Instructions for Authors
The Journal of Tropical Medicine and Parasitology is published biannually by the Parasitology and Tropical Medicine Association of Thailand. The Journal aims to disseminate recent research in tropical medicine and parasitology. Original research articles, short reports, research notes and review articles may be submitted in English or Thai (with English abstract). Manuscripts judged to be of potential interest to our readers are sent for formal review (peer review) by a panel of experts selected by the Editor. All submissions are assumed to be exclusive to the journal and become Journal copyright on acceptance for publication.

อ่านวารสารทั้งหมด